Tag Archives: docker soạn

KBE – Spring Boot Microservices trên Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, kết nối mạng, …

Read More »