Tag Archives: hướng dẫn kubernetes

Móntate tu propio cluster Kubernetes con k3s

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp bạn rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp, connect mạng, cân bởi …

Read More »

Các thành phần Kubernetes đã giải thích! Nhóm, Dịch vụ, Bí mật, Bản đồ cấu hình | Hướng dẫn Kubernetes 14

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả những lượng công việc được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »