Tag Archives: kubectl

Sử dụng API Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách hoàn toàn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cung cấp, kết nối …

Read More »

Giới thiệu về Microservices, Docker và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »