Tag Archives: sự chứa đựng

Google Kubernetes Engine (GKE) là gì?

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao bao gồm cung cấp, kết nối mạng, …

Read More »

Giới thiệu về Microservices, Docker và Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách hoàn toàn có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng việc làm được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cấp cho, connect mạng, cân …

Read More »