Tag Archives: triển khai

Sử dụng API Kubernetes

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách hoàn toàn có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) tất cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của bạn, bao gồm cung cung cấp, kết nối …

Read More »

Comprendre Kubernetes vi 3 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) góp quý khách rất có thể quản lí lý (hoặc “điều phối”) tất cả những lượng công việc được chứa vào container của bạn, bao gồm cung cung cấp, connect mạng, cân bởi vận …

Read More »

Cách triển khai Kubernetes hoạt động

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách rất có thể quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả các khối lượng công việc được chứa chấp trong container của quý khách, bao bao gồm cung cấp cho, kết nối …

Read More »

Kubernetes einfach erklärt sau 20 phút

Kubernetes Là Gì? Vai Trò Và Các Thuật Ngữ Phổ Biến Kubernetes (viết tắt là k8s) giúp quý khách có thể cai quản lý (hoặc “điều phối”) vớ cả các lượng việc làm được chứa trong container của bạn, bao gồm cung cấp, connect mạng, cân bằng tải, bảo mật …

Read More »